הנוטריון-לוגו

אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה נוטריוני

מהו אימות חתימה נוטריון

אימות חתימה נוטריון הנו מסמך הנותן תוקף משפטי נוטריוני לזהות האדם החותם על המסמך. במקרים בהם קיים צורך משפטי
או מסחרי להוכיח מעל לכל ספק סביר את זהות האדם החותם על המסמך אזי הוא מופנה לנוטריון שתפקידו ציבורי ועל פי חוק קיימת לו הסמכות לאשר ולאמת חתימה (או לא לאמת אם לא השתכנע בזהות החותם) חוק הנוטריונים סעיף 7(1) מעניק לנוטריון שורה של סמכויות ולנוחותכם הבאנו את סעיף החוק הרלבנטי.

אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה נוטריוני
אימות חתימה נוטריוני מה זה אימות חתימה נוטריוני

חוק הנוטריונים תשל"ו קובע כדלקמן:
סמכויות הנוטריון

 1. נוטריון מוסמך –
  (1) לאמת חתימה על מסמך;
  (2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
  (3) לאשר נכונותו של העתק מסמך;
  (4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
  (5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
  (6) לאשר שאדם פלוני חי;
  (7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
  (8) לערוך העדה של מסמך סחיר;
  (9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
  (10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
  .
  כפי שהסברנו הליך אימות חתימה בפני נוטריון מאשר כי האדם אשר חותם על המסמך הינו אכן האדם הנכון. מכיוון שמדובר במסמכים ציבוריים המערבים פעמים רבות עסקאות תהליך האישור מול נוטריון מוודא ראשית כאמור את זהותו של האדם אך בנוסף מוודא שהאדם חתם על המסמך מרצונו החופשי וללא כל כפייה מכל מן או סוג שהוא.
  כך נוצרת ודאות ברמה גבוהה ביותר להליך אימות החתימה הנוטריוני ונמנעות תקלות משפטיות שיכולות לגרום נזקים, חלילה, לצדדי ג'. מהו שירותי אימות חתימה נוטריוני

מהו שירות אימות חתימה נוטריוני? מתי צריך שירות אימות חתימה נוטריוני?

רשימת המקרים בהם נדרש אימות חתימה נוטריוני הינה ארוכה ומערבת עסקאות חשובות כגון ייפוי כח לקבלת משכנתא. כמה מילים על ייפוי כח לקבלת משכנתא.
כשהבנק מאשר לכם משכנתא אחד התהליכים החשובים ביותר זה חתימה על ייפוי כוח המאפשר לבנק לרשום על הנכס משכנתא. ללא רישום משכנתא על הנכס הבנק אינו יכול ואינו רוצה להעניק
מדוע העסקה מסוכנת? ללא רישום משכנתא על הנכס אם חלילה קורה משהו ואינכם יכולים לשלם משכנתא הבנק אינו יכול לקבל את ההלוואה שנתן לכם בחזרה.
לכן הבנק מחתים אתכם על ייפוי כח בלתי חוזר שמשמעותו היא שמרגע שחתמתם עליו ונטלתם משכנתא אינכם יכולים לבטלו אלא אם המשכנתא שולמה חזרה. בנוסף כדי שלא תהיינה לכם טענות שהשפיעו עליכם לחתום על ייפוי הכוח הבנק שולח אתכם לנוטריון על מנת שיאמת את חתימתכם ויבדוק שהבנתם על מה אתם חותמים.

מהו שירות אימות חתימה נוטריוני? מתי צריך שירות אימות חתימה נוטריוני?
מהו שירות אימות חתימה נוטריוני? מתי צריך שירות אימות חתימה נוטריוני?

אימות חתימה נוטריוני מחירון נוטריון

אינו קובע את שכרו באופן עצמאי ושכרו נקבע על פי חוק.
מצורפים לכם רשימת המחירים הרלבנטית למחירון נוטריון רשימה זו אינה מלאה והרשימה המלאה לרבות תוספות רלבנטיות מצויה בתקנות הנוטריונים שכר שירותים.
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978*

טור ב' טור א' שיעור השכר השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –
  (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 166
  (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66
  (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 66
  (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66
  (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך
  בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט
  3(א), בהתאם למספר
  המילים שבאותו המסמך
 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –
  לעמוד הראשון 66
  לכל עמוד נוסף 5
  (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –
  לעמוד הראשון 21
  לכל עמוד נוסף 5
 3. (א) אישור נכונות של תרגום –
  (1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 209
  (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 166
  (3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80
  (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66
 4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –
  (א) לחותם ראשון 242
  (ב) לכל חותם נוסף 123
  (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74
  (ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע
  בפרט 3(א), בהתאם למספר
  המילים שבצוואה
 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 166
 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –
  (א) למצהיר הראשון 168
  (ב) לכל מצהיר נוסף 67
  (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66
  (ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע
  הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר
  המילים שבתצהיר
 7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –
  (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,059
  (ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,267
  הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.
  7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –
  (א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 178
  (ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64
  (ג) לכל העתק נוסף 64
אימות חתימה נוטריוני מחירון נוטריון
אימות חתימה נוטריוני מחירון נוטריון
 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה
  מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ
  ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,
  אלה ובאין קביעה כאמור –
  הסכום שנקבע בו לפעולה
  הדומה לה ביותר, ובאין
  קביעה – 267
 2. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
  (1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 539
  (2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 166
  (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
  (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
 3. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 4. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 368
  (ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64
  (ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט
  הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר
  המילים שבהסכם הממון

יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר דוגמא

אנו הח"מ,_______, ת.ז. __________, ו__________, ת.ז. ______, שנינו יחד וכל אחד מאיתנו לחוד, ממנים ומייפים בזה את כוחם של _________ת.ז. ________, ו__________, ת.ז. ____, את כל אחד מהם לחוד, להיות לב״כ החוקיים והמורשים מטעמנו, לעשות בשמנו, עבורנו ובמקומנו את כל הפעולות הבאות להלן, וכל אחת מהן בנפרד, בקשר לרכישת זכויות במקרקעין המצויים בשכונה, הידועים כגוש 8 ,חלקות 8-3( בשלמות( כמתחם וכנית מס' 0066951- 102 מגרשים מס' 022- 017 וכולל יחידה שתבנה על המקרקעין וכל חלקת משנה או חלקה הנובעת מרישום בית משותף, אחוד חלוקת הפרדה, פרצלציה, קומבינציה, או כל פעולה אחרת במקרקעין, וכל זכות השייכת או שתהיה שייכת למקרקעין )להלן: ״הנכס״(, והעברת רישום הזכויות או חלקן בנכס לשמנו, בבת אחת או מדי פעם בפעם בחלקים שונים, מאת האחים אום שותפות רשומה מס' ״המוכר״(: 1 .להתחייב, להצהיר ולחתום בכל עת ובכל מקום ולפעול ככל הנחוץ, המועיל והנדרש לשם רכישת זכויות בנכס לרבות חתימה בשמנו על כל מסמך שהוא לרבות הסכם רכישה מהמוכר וכל נספח להסכם וכל מסמך נלווה אחר להסכם ולעסקה כולל לבנק מלווה לעסקה לרבות לבנק מזרחי טפחות בע"מ, להסכים, לוותר ולהצהיר בשמנו, ולעשות כל פעולה הדרושה לצורך העסקה ורכישת זכויות בשמנו מההמוכר ולביצוע העברת רישום הזכויות בנכס משם המוכר לשמנו. 2 .להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות, גוף ומוסד ממשלתי או עירוני או ציבורי או אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני רשם המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין וכל נושא תפקיד אחר במשרדים ובלשכות של רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, משרדי מיסוי מקרקעין, עיריות, ועדות תכנון מקומית ו/או מחוזית, ולעשות, לפעול ולחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניות, מפות, עסקות, שטרות מכר, שטרות מכל מין וסוג לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שטרות עסקה, העברה, חכירה, העברת שכירות, חכירת משנה וכל זכות אחרת, כתב העברת זכויות, שטרי משכנתא ותנאים מיוחדים למשכנתא, שעבוד, התחייבויות לרישום משכנתא והערות אזהרה בגינן, זיקות הנאה למיניהן, רישום הערות אזהרה, מחיקת הערות אזהרה ורישום משכון אצל רשם המשכונות וכל תיקון, שינוי או ביטול של כל אחד מן המסמכים והפעולות הנ״ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה הן בתמורה והן ללא תמורה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה והכרוך בכך והכל כפי שבאי כוחנו הנ״ל ימצאו לנחוץ ולמועיל. 3 .לשלם בשמנו ובמקומנו ועל חשבוננו את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות וההיטלים ותשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים עלנו או על הנכס ושידרשו לצורך השגת כל אשור, תעודה ומסמך שיידרש לצורך ביצוע או רישום כל הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה או שיידרשו אם במישרין ואם בעקיפין, לשם העברת רישום הזכויות בנכס משם המוכר לשמנו. 4 .להתחייב ולחתום בשמנו ובמקומנו על כל התחייבות כספית וכתב התחייבות ומסמך אחר לשם שעבוד זכויותנו בנכס, לטובת כל בנק שהוא ולשם רישום הערת אזהרה, משכנתא ו/או משכון לטובת כל בנק, וכן להסכים בשמנו כי במקרה של מימוש המשכון לא נהיה אנו או המחזיקים בנכס מוגנים לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר )נ״ח(, תשל״ב-1972 ,ולא לפי סעיף 38( לרבות 38ג( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 ,ולא לפי סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל )נ״ח(, תש״מ- 1980 ,ולא לפי כל דין אחר. 5 .לחתום בשמנו על הסכמים בקשר לנכס לרבות הסכם שיתוף ו/או ניהול ו/או איחוד עם בעלי זכויות בנכס. 6 .יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שבאי כוחנו הנ״ל יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ובאמצעות אחרים לשם רכישת זכויות בנכס העברת רישום זכויות בנכס משם המוכר לשמנו. 7 .באי כוחנו הנ״ל רשאים לחתום בשמנו על יפויי כח למוכר, לבנק מזרחי טפחות בע"מ, לעוה״ד של המוכר ולטובת כל צד ג׳ שהוא לעשות כל פעולה שהיא בקשר לנכס ולהעביר לאחר/ים את ביצוע מקצת או את כל הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה ולאצול לאחר/ים כל סמכות מסמכויותיהם הנזכרות בו ולבטל כל העברה או אצילה שנעשו, ולהעבירן ולאצלן מחדש. 8 .אנו מסכימים בזה במפורש כי באי כוחנו הנ״ל יהיו רשאים לייצג גם את המוכר בעיסקה זו ובעלי זכויות נוספים בנכס, פרט להליכים משפטיים שבין הצדדים, ובין היתר יהיו באי כוחנו הנ״ל רשאים לחתום על כל מסמך בשמנו ובשם המוכר ביחד וכן בשמנו ובשם בעלי זכויות נוספים בנכס. 9 .היות וזכויות צד ג׳ תלויות ביפוי כח זה, הוא יהיה בלתי חוזר, לא תהיה לנו רשות לבטלו או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתנו והוא יחייב גם את יורשינו, אפוטרופסינו, ומנהלי עזבוננו. 10 .באי כוחנו הנ״ל יהיו רשאים לעשות כל דבר על פי ייפוי כח זה על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי ובכלל זאת לעשותו בתנאים שייקבעו על ידם או ללא תנאים, בבת אחת או מדי פעם; כל מה שיעשו באי כוחנו הנ״ל, או כל מה שיגרמו בכל הנוגע לייפוי כח זה יחייב אותנו, את יורשינו, את חליפנו, ואת כל הבאים מכוחנו והרינו מסכימים מראש לכל אחד ממעשיהם של באי כוחנו הנ״ל שיעשו בתוקף ייפוי כח זה ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו בקשר למעשיהם הנ״ל. ולראיה באנו על החתום: _______ _______ ___ ____

מה היה בעמוד זה

דרושים למשרד עורכת דין ונוטריון רחל שחר 4 משרות פנויות

דרושים

נוטריון הגירה – כל מה שרציתם לדעת

נוטריון נדל"ן – לא להתפוצץ עם הבועה

מדריך נוטריונים בדיוק מה שאתם צריכים